Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen voor reisdienstovereenkomsten

 1. Toepassingsgebied
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gekoppelde reisarrangementen die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
 2. Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt
  De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt, verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:

  1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst<>
  2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
  3. De totale prijs van de reisdienst
  4. Betalingsmodaliteiten
  5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
  6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken ingeval van insolventie
  7. De naam van de entiteit die instaat voor die beschermingen en haar contactgegevens.
 3. Informatie door de reiziger
  1. De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
 4. Insolventie
  1. De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.
  2. Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.
 5. Klachtenregeling
  De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.
 6. Verzoeningsprocedure
  1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
  2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen hiermee in te stemmen.
  3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een ‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen.
  4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
  5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
 7. Arbitrage of rechtbank
  1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.
  2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
  3. De professioneel die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan €1250 bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf €1251 werd
   geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
  4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
  5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
   • telefoon 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u)
   • fax 02 277 91 00
   • City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
   • e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
 8. Bijzondere reisvoorwaarden
  Betalingstermijnen, wijzigings- en annulerings-voorwaarden worden geregeld zoals in de publicaties van de betrokken reisorganisator naargelang het geval waar ze vermeld staan.
  Een wettelijke borgtocht van €43.317,90 dekt onze beroepsverbintenissen conform de KB’s van 30/6/1966 en 01/02/1975. Deze borgtocht kan slechts aangewend worden na aanmaning per aangetekend schrijven, eveneens aangetekend aan de Vlaamse Commissaris-Generaal voor Toerisme. Grasmarkt 61, 1000 Brussel, en dit binnen de 12 maanden na uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.
 9. Algemene verkoopsvoorwaarden
  Voor zover niet tegenstrijdig met de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden toepasselijk zoals op de verso van
  onze facturen vermeld toepasselijk.