De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten

 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
 2. Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
  1. De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst, de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
   1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
    1. de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten
    2. de vervoersmiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
    3. de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming
    4. de verstrekte maaltijden
    5. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs
    6. in geval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep
    7. de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht
    8. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit
   2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor de rekening van de reiziger kunnen zijn
   3. de betalingsmodaliteiten
   4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald
   5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het
    verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied
   6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
   7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
  2. De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
  3. De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt; vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
 3. Informatie door de reiziger
  1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
 4. De pakketreisovereenkomst
  1. Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator, of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste, de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. In geval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
  2. De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
   1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan
   2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft
   3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie
   4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit
   5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden
   6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet-vergezelde minderjarige of met een persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is
   7. informatie over de interne klachtenbehandeling
   8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de EU voor online geschillenbeslechting
   9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
  3. Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
   1. de nodige ontvangstbewijzen
   2. de vouchers en vervoerbewijzen
   3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.
 5. De prijs
  Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

  1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
  2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst inbegrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden of
  3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien, heeft de reizigers recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
 6. Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
 7. Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv een mail, een papieren document, of een pdf, hiervan in kennis stelt, met een opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
 8. In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.
 • Betaling van de reissom
  1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
  2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
  3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of
   doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reizigers van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
 • Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
  1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden, op voorwaarde dat hij:
   1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document en een pdf, op de hoogte stelt en
   2. de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit die overdacht.
 • Andere wijzigingen door de reiziger
  Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
 • Wijziging door de organisator voor de afreis
  1. De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
   1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
   2. het om een onbeduidende verandering gaat, en
   3. de organisator de reiziger daarvan in kennis stelt via een duurzame gegevensoverdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
  2. Indien, voor het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
   1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
   2. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
   3. van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
   4. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
   5. in voorkomend geval, van de voorgesteld vervangende pakketreis en de prijs ervan.
  3. Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
  4. Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
 • Opzegging door de organisator voor afreis
  1. De organisator kan de pakketreis opzetten:
   1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de
    organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

    1. twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
    2. zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
    3. 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
   2. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
  2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 • Opzegging door de reiziger
  1. De reiziger kan te allen tijd de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
  2. De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijk gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft
   de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
  3. De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.
 • Non-conformiteit tijdens de reis
  1. De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
  2. Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
   1. 1° onmogelijk is, of
   2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
  3. Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
  4. Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat, voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding.
  5. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reizigers zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
  6. De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is
   niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit,
   op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen,
   op alleenreizende minderjarigen en op personen die
   specifieke medische bijstand behoeven, mits de
   organisator ten minste 48 uur voor het begin van de
   pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere
   behoeften.
  7. De organisator mag zich niet beroepen op
   onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om
   aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken
   vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht
   van de Unie niet kan beroepen.
  8. De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in
   verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks
   richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft
   aangekocht. De doorverkoper geeft deze berichten,
   verzoeken of klachten zonder vertraging aan de
   organisator door.
 • Aansprakelijkheid van de reiziger
  De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de
  organisator en/of doorverkoper, hun aangestelden en/of
  vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij
  zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
 • Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
  1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van
   de reisdiensten die in de pakketreis zijn begrepen,
   ongeacht of deze diensten door de organisator of door
   andere reisdienstverleners worden verricht.
  2. Ingeval de organisator buiten de Europese
   Economische Ruimte is gevestigd, gelden voor de
   doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de
   verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper
   bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21
   november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.
 • Prijsvermindering en schadevergoeding
  1. De reiziger heeft recht op een passende
   prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake
   was van non-conformiteit van de verleende diensten,
   tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan
   de reiziger te wijten is.
  2. De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding
   van de organisator voor alle schade die hij loopt als gevolg
   van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder
   vertraging uitbetaald.
  3. De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding,
   indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te
   wijten is aan:

   1. de reiziger;
   2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de
    pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is
    betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden
    voorzien of voorkomen, of
   3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
 • Verplichting tot bijstand
  1. De organisator biedt zonder vertraging passende
   bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in
   het bijzonder door:

   1. nuttige informatie te verstrekken over medische
    diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
   2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie
    op afstand en bij het vinden van andere
    reisarrangementen.
  2. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of
   nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze
   bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt
   in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen
   door de organisator.
 • Klachtenregeling
  1. Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis
   moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige
   manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
  2. Klachten tijdens de uitvoering van de
  3. pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig
   mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige
   manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat
   naar een oplossing kan worden gezocht.

  4. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost
   of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht
   formuleren, dan moet hij na het einde van de
   reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of
   de doorverkoper een klacht indienen op een
   bewijskrachtige manier.
 • Verzoeningsprocedure
  1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst
   onderling een minnelijke regeling nastreven.
  2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan
   elk van de betrokken partijen aan de vzw
   Geschillencommissie Reizen vragen om een
   verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen
   ermee in te stemmen.
  3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een
   verzoeningsreglement en een ‘overeenkomst tot
   verzoening’ bezorgen.
  4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven
   procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact
   opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening
   tussen de partijen na te streven.
  5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende
   schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
 • Arbitrage of rechtbank
  1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of
   mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een
   arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie
   Reizen of een procedure aanhangig maken voor de
   rechtbank.

  2. De reiziger kan nooit verplicht worden de
   bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te
   aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

  3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij
   is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de
   eisende partij geëiste bedrag méér dan €1250.00
   bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10
   kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of
   e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat
   een dossier met een vordering vanaf €1251.00 werd
   geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

  4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een
   geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na
   het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel
   zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld
   worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het
   (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de
   prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen
   m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de
   rechtbanken beslecht worden.

  5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet,
   overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende
   en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.
   Hiertegen is geen beroep mogelijk.
   Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

   • telefoon 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u);
   • fax 02 277 91 00;
   • City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel;
   • e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be